Morální otázka? Animace – Kniha Job

Biblický příběh: Kniha Job od DarkMatter2525 (anglicky jazyk)
Velmi hezký animovaný příběh, který s vtipem poukazuje na sadistické a primitivní prvky náboženství a lidského myšlení, které jej vytvořilo.

Co se dovíme z knihy Job a předchozích knih Bible?
Bůh není metaforický, ale je aktivní entita, která organizuje zabíjení, vraždy a mučení za účelem testování. Potřebuje vševědoucí entita něco testovat? Copak neví výsledek? Hmm…
Potřebuje všemocná entita uctívání a zastrašování? Hmm…
Potřebuje dobrá entita úmyslně zabíjet nevinné, vyhlazovat celá města a utopit celý svět a všechno živé?
Potřebuje dobrá entita poslat na spolužijící kmeny mor, vši, puchýře, žáby, kobylky a nakonec zabít každé prvorozené dítě? Hmm…

Z příběhu vidíme běžné náboženské učení, shazování veškeré viny za vlastní situaci na oběť.
Oběť se časem sama začne považovat opravdu za vinnou.
Tedy, pokud se stala tragedie nebo úmrtí, tak je to proto, že byli hříšníci a že je Bůh opustil.
To, že by se mohly stát zlé věci i dobrému člověku, je vyloučeno.
Protože jak by všemocný, vševědoucí a dobrý Bůh mohl něco takového dopustit?
To by narušilo jejich víru. Je to tedy nemožné.

A to je velmi hloupý a krutý přístup, který přetrvává uvnitř nás i navenek ke strádajícím a trpícím v dnešní době. Je to názor, který zvětšuje utrpení a stres
a odvádí od skutečného pochopení světa, jaký je, a od hledání skutečných řešení.

Laskavý pohled do pekla

Dlouhým vývojem a přes mnohá úskalí jsme získali skutečnou výhodu a pomocí ní jsme dosáhli ve světe pozici dominance a prosperitu. Naše lidská mysl je nástroj, který nás na vynesl na vrchol evoluční pyramidy.

Z důvodu tohoto úspěchu jsme naši mysl používali více a více a stala se komplexnější a inteligentnější než kdykoliv v minulosti. Je jisté, že jsme ve větším bezpečí vzhledem k okolnímu světu a přírodě než kdykoli předtím. Také až do současnosti je naše mysl zdrojem naší osobní prosperity. Zajišťuje navigaci ve světě a předvídání negativních okolností tak, že se jim můžeme vyhnout anebo je svojí aktivitou včas odstranit. Naše mysl skutečně dovede zajistit prosperitu a bezpečí.

Přes všechny tyto zřejmé výhody již před dlouhou dobou postřehlo několik všímavých lidi to, co do té doby nebylo úplnou samozřejmostí. A pokud to bylo známo, pak to nebylo do té doby na vysokém stupni priority.

A to je:

Naše mysl v nás tvoří stres a napětí, které ale již nepochází z reality nebo myšlení přímo spojeného s realitou, ale pouze z myšlenkových struktur, ideí a představ. A tento stres a napětí vyústí v myšlenkové procesy a později v jednání, které není racionální. Které je více nebo méně v rozporu s realitou.

Je možné tuto situaci pozorovat studiem lidské historie anebo jen v našem osobním životě.
Není to nic k čemu potřebujete metodu, cizí exotická slova nebo náboženské poučky.

Stačí pozorovat.

Pokud v sobě toto objevíme, zprvu se nám tato situace nemusí zdát jako závažný problém.
Zprvu je pozorováno, že takovéto iracionální myšlení je přítomno jen tu a tam.
A že problém, který to způsobuje, je přítomen jen tu a tam, že to jsou ojedinělé incidenty. Nebo spíš nehody, které snad vznikly souhrou okolností. Měli bychom se nad tím hlouběji a do detailu zamyslet.
Pokud ale víme, že problém iracionality v naší mysli existuje, pak je dobré připustit, že tento problém bude přítomen ve všech oblastech našeho života, kam vstupuje mysl, a nebude časově omezený jen na některé námi objevené incidenty.

To by možná nebyl problém sám o sobě, ale velmi často takovéto iracionální myšlení a jednání vyústí v sebe-násilí nebo násilí na ostatních. Tedy tyto incidenty mají závažné následky a utrpení.
K tomuto řešitelnému problému pak přidá komplikace to, že tento proces je schopen vykolejit přirozenou inteligenci a zapojit mysl do služeb této iracionality.
To, co tuto jednoduchou situaci k pochopení a řešení zablokuje a udělá ji téměř neřešitelnou, je fakt, že si tuto situaci neuvědomujeme a nepovažujeme ji za veliký problém.

Z tohoto vznikají zajímavé otázky:
Je možné si po chvilce tento problém uvědomit?

Jak je možné, že si tento problém běžně neuvědomujeme? Co tomu brání?
Jak je možné, že i když si tento problém uvědomíme, přesto mu nedáme významnou prioritu v denním životě?
Jaké struktury v nás mají zájem vyhnout se řešení tohoto problému?

Jen na závěr chci říct:
Potřebujeme skutečně nadpřirozeno, speciální exotická slova, mysteriozní metody nebo boha, abychom mohli tyto otázky zodpovědět? Ne, nikoliv. Ty jsou jenom výtvory naší zmatené mysli a jsou dobré jen k tomu, abychom si dle nich uvědomili, jak hluboce je naše mysl zmatena a jak přesně se to projevuje.